Zespół Orzekający
Wpisał: Jacek Paszewski   
11.07.2014.
Do zadań Zespołu Orzekającego należy przede wszystkim:
1. Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu.
2. Wzywanie na rozmowy osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i informowanie ich
o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).
3. Przeprowadzanie rozmów z osobami zgłoszonymi, członkami ich rodzin oraz
wnioskodawcami, mających na celu zmotywowanie osób zgłoszonych do podjęcia
dobrowolnego leczenia odwykowego.
4. Kierowanie osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.
5. Składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Radomsku o wszczęcie postępowania
w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
§ 8
Do zadań Zespołu Kontroli należy przede wszystkim