Komisja działa w oparciu o regulamin określający zasady działania w zakresie:

- inicjowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych
- opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawania opinii w formie postanowienia
- podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2021 rok dostępny poniżej.