Aktualności

Otwarcie nowej świetlicy środowiskowej

Otwarcie nowej świetlicy środowiskowej

W dniu 29 października br. odbyło się  otwarcie nowej świetlicy środowiskowej przy  ul. Św. Rozalii 36b działającej w ramach Ośrodka Wspierania Rodziny. Jest to już siódma placówka wsparcia dziennego  na ternie naszego miasta. Otwarcie swoją obecnością zaszczyciła Pani Prezydent Anna Milczanowska. W części artystycznej uroczystości wystąpił kabaret działający przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Urzędu Miasta,  Rady Miejskiej, MOPSu, TBSu, Straży Miejskiej oraz zaprzyjaźnionej z OWR Fundacji FRISE. Wręczyli oni na ręce wychowawcy prezenty w postaci pomocy dydaktycznych i pięknych pluszowych zabawek.  
Historia jakich wiele

Historia jakich wiele

"... Wiedziałam  po sposobie, w jaki sposób wjeżdżał do garażu, jaki on będzie  kiedy wejdzie do domu. Mogłam określić po sposobie w jaki będzie otwierał drzwi i zdejmował buty  czy powiesił swoją kurtkę, czy ją rzuci. Jeśli ją rzucił  to znaczyło, że powinnam ją powiesić na wieszaku i chodzić delikatnie. Jego humory przenosiły sie na cały dom. Dzieci miały takie same odczucia."
Bez dowodu nie kupisz

Bez dowodu nie kupisz

„Bez dowodu nie kupisz” to hasło nowej akcji, prowadzonej w Radomsku. Jej głównym zamierzeniem jest uświadomienie sprzedawcom, że dowody osobiste osób niepełnoletnich i dorosłych są identyczne. Akcja jest prowadzona w ramach ogólnopolskiej  kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.. W Radomsku organizatorem akcji jest Ośrodek Wspierania Rodziny, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Urząd Miasta.
Specjalista od narkotyków w Punkcie Konsultacyjnym

Specjalista od narkotyków w Punkcie Konsultacyjnym

 Od 2 października w   Punkcie    Konsultacyjnym  Problemów Uzależnień i Przemocy Domowej przy ul. Reymonta 58 będzie dyżurował specjalista terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych.Wszystkich chętnych zapraszamy w każdy czwartek w godzinach 16.30 – 18.30. Z porad specjalisty członka MKRPA Pani Wioletty Wiśniewskiej  mogą korzystać zarówno młodzież jak  i rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci.Informujemy także, że od listopada będzie możliwość pobrania od specjalisty testerów wykrywających obecność środków uzależniających w ślinie.
Posiedzenie Komisji

Posiedzenie Komisji

We wtorek 7 października 2008 roku odbyło się spotkanie MKRPA. Ustalono, że od tej pory spotkania całej komisji będą odbywać się regularnie raz na kwartał. W każdy pierwszy wtorek miesiąca będą odbywać się natomiast spotkania przewodniczących zespołów. Nowym Przewodniczącym MKRPA w Radomsku został Pan Sławomir Kotlicki a Sekretarzem Pani Katarzyna Dudek.Serdecznie gratulujemy i witamy na pokładzie radomszczańskiej profilaktyki.
Strona juz działa!

Strona juz działa!

Witam na nowej stronie Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. Zadaniem strony jest informowanie mieszkańców Radomska o podejmowanych przedsięwzięciach i działaniach MKRPA oraz przekazywanie informacji na temat ludzi i organizacji związanych z tym tematem.Zapamiętajcie nowy adres: www.profilaktyka.radomsko.pl  
Skład komisji

Skład komisji

Skład Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Radomsku Elżbieta ChybalskaPrzewodnicząca Katarzyna DudekSekretarz ZESPÓŁ PROFILAKTYKI  Jacek PaszewskiPrzewodniczący ZespołuRafał DębskiczłonekAnna KopećczłonekRobert Kaczyńskiczłonek  Beata KotlickaczłonekZESPÓŁ KONTROLILeszek Krzywieckiczłonek Jarosław PioruńskiczłonekIwona WlaźlakczłonekEwa RudekczłonekMaria Wronaczłonek ZESPÓŁ ORZEKAJĄCYBogdan SzymczykPrzewodniczący ZespołuAnna Ryngczłonek  ks. Adam Szwedzikczłonek  
Regulamin komisji

Regulamin komisji

REGULAMIN MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RADOMSKURozdział IPostanowienia ogólne§ 11. Regulamin określa strukturę, zadania oraz organizację pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zwanej dalej "Komisją", powołanej na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).2. Regulamin jest nadawany przez Prezydenta Miasta w drodze Zarządzenia.3. Komisja powołana jest do:a) inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemówalkoholowych oraz pomocy psychospołecznej przed przemocą w rodzinie, w której występuje problem alkoholowy;b) integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu;c) podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;d) opiniowania zgodności lokalizacji punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej, jak również kontroli wymienionych punktów w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.4. Komisja działa przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.5. Komisja ściśle współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Uzależnień.§ 23. Komisja obejmuje swoim zakresem działania obszar Miasta Radomska, jak również może objąć działaniem inne gminy po uprzednio zawartym porozumieniu między tymi gminami a gminą Miasta Radomsko.4. Siedziba Komisji mieści się w Radomsku, przy ul. Reymonta 58.Rozdział IIStruktura organizacyjna i zadania§ 31. Komisja składa się z liczby od 10 do 18 członków powoływanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta.2. Na członków Komisji powołuje się osoby cieszące się dobrą opinią, przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (fakt przeszkolenia powinien być udokumentowany stosownym zaświadczeniem).3. Członkostwo w Komisji ustaje w przypadku:a) odwołania przez Prezydenta Miasta,b) złożenia rezygnacji przez członka,c) ustania członkostwa w inny sposób.§ 41. W skład Komisji wchodzą:a) Przewodniczący Komisji,b) Sekretarz Komisji,c) Przewodniczący Zespołów Roboczych,d) Członkowie.2. Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji powołuje Zarządzeniem spośród członkówKomisji Prezydent Miasta.3. Komisja dzieli się na trzy Zespoły Robocze:a) Zespół Profilaktyki;b) Zespół Orzekający;c) Zespół Kontroli.4. Składy poszczególnych Zespołów ustala Przewodniczący Komisji.5. Członkowie poszczególnych Zespołów ze swojego grona wyłaniają Przewodniczącego Zespołu w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji.§ 51. Przewodniczący Komisji w szczególności:a) Kieruje pracami Komisji;b) Zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji;c) Uczestniczy w posiedzeniach Zespołów Roboczych;d) Współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Uzależnień;e) Reprezentuje Komisję;2. Do zadań Sekretarza Komisji należy w szczególności:a) Zastępowanie Przewodniczącego Komisji pod jego nieobecność;b) Uczestniczenie w posiedzeniach Zespołów Roboczych;c) Obsługa administracyjna Komisji.3. Do zadań Przewodniczących poszczególnych Zespołów Roboczych należy w szczególności:a) Kierowanie pracami Zespołu;b) Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;c) Reprezentowanie Zespołu.d) Współpraca z Przewodniczącymi innych Zespołów i pozostałymi członkami Komisji.4. Do obowiązków członka należy w szczególności:a) Realizowanie zadań Zespołu;b) Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu/Komisji.5. W przypadku 3-krotnej w ciągu roku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji/Zespołu Przewodniczący Komisji może wystąpić do Prezydenta Miasta o odwołanie członka Komisji.§ 6Do zadań Zespołu Profilaktyki należy przede wszystkim:1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie, w której występuje problem alkoholowy.2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz promowaniu trzeźwego stylu życia.3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.§ 7Do zadań Zespołu Orzekającego należy przede wszystkim:1. Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu.2. Wzywanie na rozmowy osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i informowanie ich o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).3. Przeprowadzanie rozmów z osobami zgłoszonymi, członkami ich rodzin oraz wnioskodawcami, mających na celu zmotywowanie osób zgłoszonych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.4. Kierowanie osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.5. Składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Radomsku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.§ 8Do zadań Zespołu Kontroli należy przede wszystkim:1. Dokonywanie oględzin usytuowania punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, jak również opiniowanie o zgodności ich lokalizacji z uchwałami Rady Miejskiej przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.2. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.3. Występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy.Rozdział IIIOrganizacja prac§ 91. Komisja działa w pełnym składzie lub poprzez Zespoły Robocze.2. Komisja działa w pełnym składzie w przypadku:a) Opiniowania projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych dla Miasta Radomska.b) Rozpatrywaniu spraw dotyczących pracy całej Komisji.3. Komisja/Zespół w zakresie swojej właściwości rozpatruje sprawy na posiedzeniach, podejmując postanowienia w formie stanowisk i opinii.§ 101. Posiedzenie Komisji/Zespołu zwołuje Przewodniczący Komisji/Zespołu, a w przypadku, kiedy jest to niemożliwe Sekretarz Komisji, lub wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.2. Posiedzenie Komisji w pełnym składzie lub posiedzenie Przewodniczącego Komisji z Przewodniczącymi Zespołów roboczych odbywa się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, zaś posiedzenie Zespołu nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu.3. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji.4. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji może zostać zwołane przez Przewodniczącego lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Komisji. Żądający zwołania Komisji powinni określić temat posiedzenia.5. Członkowie Komisji/Zespołu powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem.6. W przypadku posiedzenia nadzwyczajnego członkowie Komisji powinni zostać zawiadomieni przynajmniej na 2 dni przed posiedzeniem.§ 111. Posiedzenia Komisji/Zespołu mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty.2. W posiedzeniach otwartych mogą brać udział osoby niebędące członkamiKomisji/Zespołu.3. W przypadku, kiedy posiedzenie Komisji/Zespołu dotyczy podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego ma ono charakter zamknięty.§ 121. Postanowienia Komisji/Zespołu podejmuje się w trybie głosowania.2. Dla ważności podejmowanych postanowień niezbędna jest obecność, co najmniej połowy regulaminowego składu Komisji/Zespołu.3. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.4. Głosowanie na posiedzeniach Komisji/Zespołu odbywa się w sposób jawny.5. Istnieje możliwość zmiany trybu głosowania z jawnego na tajny. Wymaga to zgłoszenia formalnego wniosku o zmianę trybu głosowania oraz przegłosowania wniosku.§ 131. Posiedzenia Komisji/Zespołów są protokołowane.2. Protokół posiedzenia Komisji/Zespołu podpisuje Przewodniczący posiedzenia. Podpisuje się on również pod listą obecności, potwierdzając tym samym jej zgodność ze stanem faktycznym.§ 14Wszelkie dokumenty osób, których sprawy rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji/Zespołu objęte są tajemnicą i mogą być ujawnione jedynie organom do tego uprawnionym na ich pisemny wniosek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisamiprawa.§ 15Zasady wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku określa corocznie Rada Miejska w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Rozdział IVPrzepisy końcowe§ 16Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.