Aktualności

Pomogą ofiarom przestępstw

Pomogą ofiarom przestępstw

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 21 do 25 lutego 2011 roku "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Akcja została podjęta, by przypomnieć o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy. Akcja ma charakter głownie edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być poinformowanie  społeczeństwa  o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym  oraz istnieniu szerokiego kręgu  podmiotów mogących udzielić im pomocy. W Radomsku w budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Tysiąclecia  3 udostępnione zostaną pomieszczenia dla przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się udzieleniem pomocy osobom pokrzywdzonym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu - 44 685 81 82 A już   21 lutego  (poniedziałek)w godz. 11.00 - 13.00 w Punkcie Konsultacyjnym Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w  Radomsku, ul. Reymonta 58 będzie miał dyżur Pan Prokurator Gębicz. Dyżur ten jest podjęty w ramach tegorocznego Tygodnia     Celem powyższego dyżuru ma być niesienie pomocy naszym Klientom w przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie oraz porządkowaniu problemowych sytuacji rodzinnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich potrzebujących wiedzy z zakresu prawa jak i poszukujących pomocy do skorzystania z naszej oferty.Nie musisz iść do siedziby Prokuratury Rejonowej ! Przyjdź do Nas! Pan Prokurator czeka na Ciebie! 
Przyjęto Miejski Program Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

Przyjęto Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Mamy dobrą wiadomość. Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2011 rok. Program realizowany w ciągu całego 2011 roku, adresowany jest do wszystkich mieszkańców Radomska. Wśród jego głównych założeń są między innymi liczne kampanie społeczne oraz działania profilaktyczne prowadzone przez specjalistów w radomszczańskich placówkach oświatowych. Program powstał w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. , która określa między innymi kierunki polityki państwa wobec alkoholu, kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację jak i określa źródła finansowania tych zadań. Warto dodać, że program reguluje również pracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W miejskim budżecie na działania z zakresu profilaktyki, zaplanowano w tym roku 850 tysięcy złotych.MIEJSKI PROGRAM MOŻNA POBRAĆ TUTAJ (format pdf)  za www.radomsko.pl
Kolejna wizyta mammobusu

Kolejna wizyta mammobusu

Od 1 do 4 lutego potrwa akcja bezpłatnych badań mammograficznych dla radomszczanek, które urodziły się w latach 1942-61 i nie korzystały w ciągu ostatnich dwóch lat z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. W specjalnym mammobusie przed urzędem miasta badania mammograficzne przeprowadzi NZOZ Medica z Łodzi. Panie, które jeszcze nie zapisały się na badanie mogą to zrobić telefonicznie pod numerami 42 254 64 10 lub 517 544 004. Można też bez wcześniejszego zapisu przyjść w wyznaczonym terminie, a z pewnością nikt nie odmówi badania.
Ukazały się raporty o problemach społecznych Radomska

Ukazały się raporty o problemach społecznych Radomska

We wtorek 25 stycznia w Urzędzie Miasta odbyła  się konferencja podsumowująca wyniki badań problemów społecznych naszego miasta. badania te miały na celu diagnozę szeroko rozumianego problemu uzależnienia od alkoholu, papierosów, narkotyków oraz substancji psychoaktywnych  wśród dorosłych mieszkańców oraz uczniów z radomszczańskich szkół. O wynikach ankiety opowiadał Dariusz Chołost z korporacji badawczej Pretendent. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Badanie  zostało przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miasta Radomsko. Miało ono na celu poznanie opinii mieszkańców naszego regionu na tematy związane z szeroko pojętym problemem użycia środków psychoaktywnych. Waga tego problemu, związana z tradycyjnie przypisywaną ogółowi Polaków tendencją do nadmiernego spożywania alkoholu jest na tyle istotna, iż uzasadnione jest przeprowadzanie badań poświęconych temu właśnie problemowi. Uwaga badawcza została poświęcona również zagadnieniom palenia papierosów, zażywania narkotyków oraz substancji psychoaktywnych opisywanych pod ogólną nazwą  „dopalacze”. Jeżeli chcesz przeczytać wyniki badań wystarczy kliknąć w poniższe linki i je pobrać:  Diagnoza - dorośli mieszkańcy miasta  Diagnoza problemów substancje psychoaktywne 
Dyżury Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dyżury Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działający przy MKRPA, Zespół Przeciwdziałania Przemocy Domowej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informuje o rozpoczęciu dyżurów dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i dla osób uzależnionych.Członkowie Zespołu pomogą rozwiązać problemy spowodowane przemocą domową oraz udzielą także wsparcia ofiarom przemocy. Dyżury w pełnione są w każdy czwartek od 17.00 do 18.00 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Reymonta 52 tel: 44 685 44 52
Konferencja o wynikach diagnozy problemów społecznych

Konferencja o wynikach diagnozy problemów społecznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej wyników diagnozy problemów społecznych w Radomsku.  W badaniach przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2010 roku wzięło udział trzy tysiące dzieci i młodzieży  uczących się w szkołach podstawowych  i gimnazjalnych  oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w Radomsku oraz trzysta osób dorosłych.Badania dotyczyły postaw wobec najważniejszych  problemów społecznych, takich jak uzależnienia  czy przemocy. Konferencja odbędzie się 25 stycznia 2011 roku  o godz 12.00 w sali Urzędu Miasta Radomsko
Ukształtował się zespół interdyscyplinarny

Ukształtował się zespół interdyscyplinarny

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej prezydent Anna Milczanowska powołała zespół interdyscyplinarny, którego głównym zadaniem jest wspieranie ofiar przemocy domowej. W skład zespołu weszli przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Prokuratury Rejonowej w Radomsku, Sądu Rejonowego (z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej) i przedstawiciele organizacji pozarządowych, które działają w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie związanych z uzależnieniem od alkoholu. Podczas inauguracyjnego posiedzenia zespołu wybrano przewodniczącego zespołu oraz jego zastępcę. Zostali nimi odpowiednio Damian Noremberg – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Radomsko ds. Uzależnień i Andrzej Barszcz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W miarę potrzeb, w ramach zespołu będą powoływane także grupy robocze, które zajmą się konkretnymi przypadkami. W skład tych zespołów będą wchodziły osoby, które funkcjonują w bliskim otoczeniu ofiary przemocy, np. dzielnicowy, pedagog ze szkoły dziecka uwikłanego w przemoc domową, pracownik pomocy społecznej, który pracuje w rejonie zamieszkania danej rodziny. Na dzisiejszym spotkaniu zespół podjął swoją pierwszą uchwałę dotyczącą wystosowania do Starostwa Powiatowego w Radomsku pisma, w sprawie utworzenia na terenie miasta ośrodka interwencji kryzysowej, w którym mogłyby uzyskać schronienie ofiary przemocy domowej.źródło: www.radomsko.pl  
Konsultacje społeczne - alkohol i narkomania

Konsultacje społeczne - alkohol i narkomania

Na podstawie Zarządzenia Nr 223/2010 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 14 grudnia 2010 roku od dnia 17 grudnia 2010 roku do dnia 30 grudnia 2010 roku przeprowadzone zostaną konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2011 rok i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2011-2014. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały oraz wyrażenie swojej opinii. Wypełnione formularze można składać od dnia 17 grudnia 2010 roku do dnia 30 grudnia 2010 roku do godziny 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5. Projekty Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Narkomania na lata 2011 - 2014   zamieszczamy poniżej.  Program Narkomania-2011-2014 Uchwała -Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Nowy dział - Poradnik dla rodzin w kryzysie

Nowy dział - Poradnik dla rodzin w kryzysie

Na naszej stronie w belce nawigacyjnej  po lewej stronie pojawił się nowy dział  - Poradnik dla rodzin w kryzysie. Znajdują się w nim takie informacje jak: co to jest problem alkoholowy, problem przemocy domowej i wiele innych informacji dotyczących problemu uzależnień. Są również adresy instytucji, które pomagają osobom w kryzysie. Dział przygotował Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MKRPA w Radomsku. 
Sukces ucznia II LO

Sukces ucznia II LO

W związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypadał na 1 grudnia 2010 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na stworzenie logotypu wojewódzkich obchodów tej uroczystości pt.: "Ciesz się każda chwilą życia bez AIDS". Podczas Wojewódzkich Obchodów w Dużej Sali Sejmiku Wojewódzkiego Krystian Banet - uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku odebrał nagrodę główną za uzyskanie I miejsca w kwocie 2000 zł oraz drobne nagrody rzeczowe z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego,  Włodzimierza Fisiaka. Laureatowi towarzyszyli pozostali uczestnicy konkursu z II LO wraz ze szkolnym koordynatorem konkursu Małgorzatą Wojtecką, którzy otrzymali dyplomy i drobne upominki.Serdecznie gratulujemy!
Profilaktyka jest najważniejsza

Profilaktyka jest najważniejsza

W dniach 4 i 5 listopada bieżącego roku  w II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki raka piersi. Dzięki uprzejmości dyrekcji szpitala powiatowego w Radomsku dziewczęta klas drugich miały możliwość nauki samoobserwacji oraz samokontroli piersi pod okiem dyplomowanej położnej pani Joanny Molińskiej. Akcję wspomagały członkinie radomszczańskiego Klubu Amazonek, które edukowały dziewczęta wykorzystując fantom do badania piersi oraz służąc wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematyki raka piersi. Uczennice chętnie rozmawiały na ten trudny temat, czytały przygotowane ulotki i broszury. Edukacja młodych kobiet jest bardzo istotna już na poziomie szkoły średniej. Budowanie świadomości dbałości o własne zdrowie to podstawa działań profilaktycznych. -Chcemy, aby kobiety nie bały się o tym rozmawiać i dokładnie wiedziały jak się badać. To bardzo ważne z uwagi na fakt tak dużej śmiertelności spowodowanej rakiem piersi - informuje Małgorzata Wojtecka koordynator akcji "Szkoła Promująca Zdrowie".
Nie dla dopalaczy

Nie dla dopalaczy

W poniedziałek 18 października, Urząd Miasta Radomsko zorganizował szkolenie na temat zjawiska i problematyki „dopalaczy”, w którym udział wzięli pedagodzy, nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu miasta oraz przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i Sanepidu. Poprowadzili je specjaliści z Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii - Małgorzata Maresz i Dawid Chojecki. Z uwagi na dynamiczny charakter tego zjawiska i częste zmiany regulacji prawnych odnośnie w miarę nowego problemu, niezbędne jest przyswojenie gruntownej wiedzy na ten temat przez osoby mające wpływ na wychowanie młodzieży. W ostatnim czasie opinia publiczna została poruszona informacjami - także mocno dramatycznymi – o tak zwanych „dopalaczach”. W języku potocznym tym terminem określa się grupy różnych substancji o prawdziwym lub rzekomym działaniu psychoaktywnym, nie ujętych w spisie zakazanych specyfików w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, które sprzedawane są z reguły młodym osobom za pośrednictwem wyspecjalizowanych sklepów, zwanych „smart-shopami” jako „wyroby kolekcjonerskie”. informacja pochodzi z serwisu www.radomsko.pl
Szkolenie sprzedawców

Szkolenie sprzedawców

Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców alkoholu, mających na celu ograniczanie dostępności i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim jest jednym z bardzo ważnych zadań przeciwdziałania uzależnieniom. Miasto Radomsko, Komenda Powiatowa Policji w Radomsku oraz Straż Miejska, wspólnie ze Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (PPS), w celu ograniczenia spożycia przez osoby nieletnie oraz znajdujące się pod wpływem alkoholu zorganizowały szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu miasta Radomsko. Szkolenia odbędą się 29 września b.r. w radomszczańskim magistracie w trzech turach – od godzinach 9.00, 11.30 i 14.00. Szkolenie ma przybliżyć sprzedawcom prawne aspekty handlu alkoholem oraz umiejętności praktyczne (np. umiejętność asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu). Uczestnicy uzyskają również podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych, zachowania człowieka będącego pod wpływem alkoholu oraz szkód spowodowanych przez spożywanie napojów alkoholowych przez osoby małoletnie i kobiety w ciąży. Szkolenie poprowadzi pan Robert Lemański – były Wicedyrektor Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, które ma być potwierdzeniem zaangażowania w odpowiedzialną sprzedaż i dystrybucję alkoholu. informacja pochodzi z serwisu www.radomsko.pl  
Spartakiada przedszkolaka

Spartakiada przedszkolaka

Zapraszamy wszystkie mamusie, tatusiów, babcie oraz opiekunów. Po co?  Na pierwsze sportowe zmagania w ramach akcji "Spartakiada przedszkolaka". Gdzie i kiedy ? - 30 września 2010 roku, na halę sportową przy ul. św. Jadwigi Królowej o godz. 10.00. Impreza adresowana jest do przedszkoli i dzieci w wieku 6 lat. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Urząd Miasta zaprasza serdecznie do udziału w zabawie.  
Uśmiechnij  się - to proste

Uśmiechnij się - to proste

Pod takim hasłem rozpocznie się 17 września IV Radomszczański Zlot Radości, organizowany w Białym Brzegu, przez Stowarzyszenie Abstynenckie "Można Inaczej".  Spotkanie  potrwa do 19 września. Zlot Radości  to realizacja zadania programu dotowanego przez Urząd Miasta Radomska w zakresie profilaktyki i uzależnień: "Można inaczej, można na trzeźwo- rodzina razem ku trzeźwemu życiu"Kliknij TUTAJ aby zobaczyć szczegółowy program Zlotu
Badania mammograficzne

Badania mammograficzne

Po raz kolejny mammobus zawita pod Urząd Miasta w Radomsku. Mammografia wykonywana będzie nieodpłatnie dla mieszkanek Radomska w dniach 6 – 7 września br. przez NZOZ Medica z Łodzi. W badaniu mogą uczestniczyć kobiety z roczników 1941-1960 czyli w wieku od 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z badań mammograficznych opłacanych przez NFZ. Na mammografię można zapisywać się telefonicznie pod numerami: 42 254 64 10 lub 517 544 004.źródło:www.radomsko.pl 
Najpierw pokochaj siebie

Najpierw pokochaj siebie

Zadaję sobie pytanie, czy ja lubię samą siebie? Czy siebie cenię? Co w sobie lubię najbardziej? W czym widzę swoją wartość? Ktoś powie: grzeszne pytania. Egoizm. Niech będzie. I tak nie odpuszczę!Mira JankowskaMistrzowska Akademia Miłości www.akademia24.pl Ostatnio dotarło do mnie z ogromną siłą, że tylko spełniony człowiek jest pociągający. Tylko szczęśliwe osoby są atrakcyjne dla innych. Do takich ciągniemy. Szczęśliwe, czyli takie,które nie kamuflują przed sobą własnych niedoskonałości i braków, są z nimi zespolone. Ba! To z nich często czerpią swoją siłę i to je trzyma mocno na ziemi, bo nie lewitują kontemplując własną doskonałość i udając kogoś kim nie są. Nie kochając siebie samego nie mamy szansy na pokochanie kogokolwiek. Nie akceptując siebie nie przyjmiemy też drugiego człowieka w jego inności. A zatem wszelkie pragnienia spędzenia z kimś całego życia są iluzją, jeśli nie kocham siebie naprawdę, a w tym kimś widzę tylko szansę na szczęście dla mnie. To byłoby wykorzystanie. Nie twierdzę, że pokochanie samego siebie to lekka praca i proste zadanie intelektualne emocjonalne i duchowe.Niestety… Kto zaczął, ten wie.
Palaczu! Wiemy ile wydajesz na papierosy

Palaczu! Wiemy ile wydajesz na papierosy

Czas podsumować naszą ankietę. Przez ostatni miesiąc pytaliśmy ile wydajesz palaczu  na papierosy. Oto wyniki naszej sondy:- do 10 złotych -       0.0%- do 30 złotych -       5.6%- do 50 złotych -      16.7% - do 70 złotych -      33.3% - ponad 70 złotych - 44.4% Zapraszamy do udziału w kolejnej naszej ankiecie. Tym razem pytamy po co sięgasz, chcąc ugasić pragnienie. Wyniki podamy po 15 sierpnia. Zapraszamy do udziału w zabawie.
Przeciw przemocy

Przeciw przemocy

Pierwszy z cyklu warsztatów poświęconych przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odbył się w radomszczańskim urzędzie miasta. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Wspierania Rodziny oraz nauczycieli z terenu miasta Radomska. Prowadzącymi są specjalnie wykwalifikowane trenerki z MOPS w Częstochowie, a comiesięczne spotkania tematyczne zaplanowano do października. Impulsem do zorganizowania szkolenia były istotne zmiany ustawowe wprowadzone w ostatnim czasie. Podczas pierwszego spotkania zanalizowano problem powstawania i istnienia przemocy w rodzinie oraz skutki jakie taki stan może powodować. Przeprowadzona została również dyskusja na temat możliwości zapobiegania lub przeciwdziałania rodzinnej przemocy. Prowadzony celem wymiany doświadczeń projekt realizują wspólnie miejskie ośrodki pomocy społecznej z Radomska i Częstochowy.Informacja ze strony www.radomsko.pl
W poszukiwaniu własnej tożsamości

W poszukiwaniu własnej tożsamości

Każdy dąży by jego życie było szczęśliwe. Aby się tak stało to trzeba pokochać siebie.Prawda? Istotą w życiu człowieka jest miłość,każdy chce kochać i być kochanym. Żeby pokochać kogoś trzeba pokochać siebie. "U schyłku życia tylko z miłości będziemy rozliczani" - tak pisał św. Jan od Krzyża. Idąc tropem miłości i poznawania siebie zabawiłam się w poetkę. Poniżej są moje wiersze. Jestem pewna, że jest wiele osób, którzy w tym temacie mają  więcej do powiedzenia ode mnie. Zapraszam do dyskusji. Niech nasze  myśli utwierdzą nas w przekonaniu o słuszności wyboru drogi, którą idziemy. Niech nas wspierają każdego dnia, niech dają do myślenia niezdecydowanym. Wszystkie formy przekazu dozwolone (proza, wiersz. pojedyńcze rozważania)  Anna Maria
Zaburzone zachowania dzieci z rodzin alkoholowych

Zaburzone zachowania dzieci z rodzin alkoholowych

Życie w warunkach długotrwałego stresu psychicznego, obarczone koniecznością zachowania nieustannej czujności, wypatrywaniem zewsząd zagrożenia bywa przyrównywane do działań wojennych, w toku których dochodzi do utrwalenia się zaburzeń zwanych „zespołem wyczerpania walką”. Aby nie pogrążyć się całkowicie w chaosie i dezorganizacji i zachować możliwości racjonalnego działania dochodzi do wykształcenia destrukcyjnych wzorów zachowań. W rodzinie alkoholowej są to role jakie pełnią dzieci po to, by rodzina mogła dalej trwać w niewielkim poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji. W podziale dokonanym przez Claudię Black odnajdujemy 4 role: 1) Dziecko odpowiedzialne (odpowiednik Bohatera Rodzinnego), zazwyczaj najstarsze dziecko w rodzinie przejmujące odpowiedzialność za siebie i innych członków rodziny, dziecko w tej roli odznacza się opiekuńczością i ciągłym niedosytem bycia potrzebnym, 2) Dziecko dopasowane (odpowiednik Dziecka Niewidzialnego), zwykle średnie lub młodsze z rodzeństwa, doskonale dostosowuje się do wszystkich okoliczności nie angażując się emocjonalnie ,nie sprawia nikomu kłopotu jednak w głębi ma poczucie niskiej wartości i utraty kontroli nad własnym życiem, 3) Dziecko rozjemca (odpowiednik Maskotki) to dziecko, które czuje się odpowiedzialne za troski i cierpienia rodziny, za jej emocjonalne samopoczucie, dziecko w tej roli zajmuje się pocieszaniem pozostając stale w „emocjonalnym pogotowiu”, bywa że samo niezwykle silnie przeżywa kryzysy tożsamości 4) Dziecko odgrywające się (odpowiednik Kozła Ofiarnego), rola ta wywołuje w otoczeniu reakcje negatywne, dzieci w tej roli okazują niezgodę i gniew, który może przeobrazić się w zachowania ryzykowne, nadużywanie narkotyków i alkoholu, konflikty z prawem, autodestrukcję. Wymienione role są rezultatem nieświadomych reakcji dzieci, próbujących w ten sposób obronić przed zagładą swój wewnętrzny świat i poradzić sobie z życiem w nienormalnej rzeczywistości. Autorem tekstu jest Wojciech Koniarski - pedagog, terapeuta. Wkrótce zaprezentujemy kolejny artykuł Wojtka. Zapraszamy do dyskusji.